Een zorgvuldige en integere omgang met persoonsgegevens is voor Camont van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website of per mail/ Whatsapp en/of bij ons een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Camont
is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Voor het uitvoeren van deze opdracht gebruiken wij enkel uw opgegeven NAW gegevens en de door u toegezonden materiaal. Uw NAW gegevens en toegezonden materiaal voor het uitvoeren van de opdracht bewaren wij maximaal 7 jaar tenzij u als klant aangeeft dat u wil dat Camont uw ontwerpen en bijbehorende gegevens archiveerd voor toekomstige opdrachten.

Camont verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@camont.nl. Camont neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:

Dirk Kruyder — Camont info@camont.nl

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

– voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, offerte, opdrachten of diensten;
– zodat Camont je kan bellen, whatsappen of mailen en post of drukwerk toe kan zenden en afleveren;
– om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– voor het afhandelen van betalingen;
– om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
– Camont analyseert jouw activiteiten via bezoekersstatistieken op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om mijn klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij Camont te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Camont, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: info@camont.nl. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten van Camont, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘afmelding’ sturen naar: info@camont.nl.

Website en Cookies
Camont gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Camont gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Camont heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Camont heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens
1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Camont
Camont kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen Camont.
Camont ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
Camont kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Camont
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Camont of indien Camont bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Camont uw privacybelang altijd laat meewegen. Camont wisselt enkel gegevens uit met uitvoerende partijen die een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten met Camont.
3. Geen commercieel gebruik
Camont zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren,verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Camont kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.
Bewaren van persoonsgegevens
Camont bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Uw privacy rechten
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Camont
‘Privacy’
Ramplaan 85
2015 GV Haarlem
Of via e-mail: info@camont.nl
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neemt u dan contact ons op via info@camont.nl